Městská knihovna Klatovy - přechod na hlavní stránku
německy anglicky bezbariérový přístup
kalendář není k dispozici

Hledání v katalogu

hledaný údaj:

Provozní doba

dnes je pátek
15. 12. 2017

dopoledneodpoledne
Oddělení pro dospělé
9–1212–18
Oddělení pro děti a mládež
9–1212–17
pobočka Tolstého
zavřenozavřeno
antikvariát
9–12*zavřeno

Další dny…


Kontakty na knihovnu

Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy
376 347 466 (půjčovna)
info@knih-kt.cz
www.knih-kt.cz

Další kontakty…

Provozní řád počítače

Provozní řád pro práci s internetem

Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen řídit se písemnými instrukcemi umístěnými u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení a pokyny pracovníků knihovny.

Uživatel musí ovládat práci na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

Přístup na Internet zdarma může využívat pouze registrovaný uživatel po předložení platného čtenářského průkazu, vůči kterému nemá Městská knihovna Klatovy žádné pohledávky. Dětem a mládeži do 15 let je dovoleno využívat výpočetní techniku pouze v oddělení pro děti a mládež. Neregistrovaný uživatel prokáže svou totožnost a písemně potvrdí souhlas s provozním řádem a platným ceníkem. Neregistrovaný uživatel je povinen uhradit využití služeb dle platného ceníku.

Použití internetu je určeno k informačním, vzdělávacím a studijním účelům. Přístup k internetu nesmí být zneužit pro jakoukoliv reklamní nebo komerční činnost, nebo činnost, která by mohla poškodit dobré jméno knihovny. Na stanicích není dovoleno hrát počítačové hry.

Uživatel může používat pouze veřejně přístupné neplacené služby internetu.

Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist. Není dovoleno navštěvovat stránky podněcující užívání drog. Není dovoleno navštěvovat stránky, jejichž obsah je neslučitelný s platnými právními předpisy ČR.

Získané informace a data (v jakékoliv formě) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

Městská knihovna Klatovy nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na Internetu a za rychlost připojení.

Obvyklá doba využití služby je 30 minut denně. Pokud není jiný zájemce o službu, může knihovník tuto dobu uživateli prodloužit maximálně o dalších 30 minut.

Maximální doba využití služby je 60 minut denně.

Uživatel má možnost rezervovat si stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení termínu rezervace propadá.

U jednoho počítače může pracovat pouze jedna osoba (pracovník knihovny může ve výjimečných případech umožnit přístup k jednomu počítači dvěma osobám).

Uživatel využívá výhradně výpočetní techniku a programové vybavení knihovny. Je zakázáno používat jiné programové vybavení než to, které je mu poskytnuto v nabídce. Uživatel může použít vlastní paměťová média (disketa, CD, flash disk).

Není dovoleno měnit nastavení počítače ani doplňovat stávající instalaci vlastními programy. Je zakázáno pokoušet se o obcházení prostředků ochrany dat.

Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periférií nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon počítače. Je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Za poškození hardware či software stanice může provozovatel požadovat náhradu škody.

Soubory stažené z počítače lze vytisknout (tam, kde je k dispozici tiskárna pro veřejnost) nebo ukládat na vlastní paměťová média (disketa, flash disk). Knihovna neposkytuje uživatelům službu vypalování dat na CD (DVD).

Ostatní služby jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb.

Případné konzultace při využívání výpočetní techniky jsou v kompetenci pracovníka knihovny.

O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele rozhoduje knihovník. O tuto výjimku požádá uživatel před započetím práce.

Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci na počítači a zamezit v dalším přístupu k němu. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u internetu. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Licence Creative Commons
Kromě výslovně uvedených částí uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.